We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Grecia

by Das Kapital

/
  • Streaming + Download

    Purchasable with gift card

     

1.
Intro 02:18
intro amosareivos o medo nunha presada de po intro I will show you fear in a handful of dust
2.
Demoler 03:27
demoler gústanos voar estacións de tren / demoler // hai que demoler / a estación do tren // demoler tear down we like blowing train stations up / tear down // let’s tear down / the train station // tear down
3.
Programa 05:00
4.
Tumulto 03:52
tumulto ao fondo do século é o medo, / as ruínas da fábrica, a violencia / que im- plica falar e decidir así / a fin do silencio e o reparto / do sensíbel. é contra a cadea // de produción que deseñamos a pel, / que predicimos os espectros, / o fogo sub- terráneo que chama pola toupeira, / os signos que anuncian a catástrofe pero non a impiden // e xusto aí / o dano mínimo implica incendios, // significa incendios, // acelera historia, transforma en ira / o que apenas eran arañas, confirma / a entrada en combate / e a caída dos ancos. queda / a impugnación do armisticio (significa / incendios), apretarmos a carne, facer por que a rúa / diga que non tumult at the end of the century, there’s the fear, / the factory ruins, the violence / implied in talking and thus deciding / the end of silence and the delivering / of everything sensitive. it’s against the chain // of production that we design the skin, / that we predict spectres, / the underground fire claiming the burrow, / the signs forecasting the catastrophe but not preventing it // and just there, / the minimum damage implies fires, // it means fires, // it speeds up history, it turns to anger / what used to be just spiders, it confirms / the engagement in combat / and the fall of the coves. we // can always challenge the armistice (meaning / fire), contract the flesh, get the street / to say no
5.
Unidade 04:05
unidade entramos / en territorio fóra da lei, / á marxe do pacto entre clases // in- tempestivos, // procuramos / días sen tregua, / unha furia estratéxica unity we are / entering the lawless land, / outside the pact among classes // un- timely, // longing for / days without truce, / strategic rage
6.
Grecia 03:57
Grecia é o tempo / salvaxe, / o espazo corrupto, / unha desafección permanente / a este estado de cousas, // o punto onde todo estoupa Greece it’s the / wild time, / the corrupt space, / an everlasting detachment / from this state of affairs, // the point when everything blows up
7.
insectos. (this is the modern world) esta é a ruína que sobreviviu ao voo: / o cer- tificado do coitelo, / a confirmación da labazada: / non houbo estrutura e daquela tampouco / oportunidade de reconstrución ou casa compartida, / non houbo máis ca o incendio e pechar cadernos, / o real escuro desta etapa histórica. / queda cas- callo e o cuarto como escenario / do derrube, a pel de pataca de outubro, / unha me- moria capitulada perante as horas tan feas, / estancias con buratos. a fin da inocen- cia / e o seu prezo duro revelan as imposibilidades: / non existiu vida non fascista. / conmemoración do inicio da barbarie: / vaia unha data para inaugurares // a desfei- ta // e a clausura de todo, / desandar os mellores anos igual que o goberno aproveita / a ración de medo na nova orde mundial, / e agora séntese o clima / na parte de dentro dos pés, non vale considerar o común / á hora de facer balance, ao cabo, / os insectos vencen e as causas do declinio saberanse, / pero velaquí o mundo moderno, / cranios rotos, xunta de agullas, lugar / de estragos, / contabilidade e xenocidio insects. (this is the modern world) this is the wreckage surviving the flight: / the certificate of the knife, / the confirmation of the slap; / there hasn’t been a structure so there hasn’t been / an opportunity for reconstruction or for a share house either, / there hasn’t been anything else but fire and closing notebooks, / the real obscure of this historical period. / there’s only the debris and the room staging / the collapse, the potato peel in october, / a surrendered memory before the ugliest hours, / rooms with holes. the end of innocence / and its harsh price reveal the impossibilities: / non-fascist life did not exist. / commemorating the beginning of barbarity: / what a date to inaugurate // the wreckage // and the closing of it all, / retrace our best years like the government takes advantage / of our share of fear in this new world order, / and now we feel the climate / on the inner feet, it’s useless to consider what’s com- mon / when it comes to assessment, after all, / insects prevail and the causes for the decline will be revealed, / but here is the modern world itself, / broken skulls, handful of needles, land / of ravages, / accounting and genocide
8.
Abismo 12:11
abismo aquí acontece a historia, // contra a parede, / cando rompen os diques e a auga / sobe por riba da época, / nunha calexa sen saída, // como agora, / fronte aos sinais inequívocos da barbarie abyss history happens here, // against the wall, / when the dams break and the wa- ter overflows the era, / in a blind alley, // the same as now, / facing the unmistakable signs of barbarity

about

No intervalo que afasta o vello que non dá morto do novo
que non dá emerxido, das kapital procura unha furia estratéxica.
Sabe dos monstros. Sabe do estado de excepción permanente.
Revólvese contra o ditado da convención melódica.
Implica o ruído no seu discurso. Asume o erro. É precario.
Tatexo. Periférico. Anormal. Das Kapital asómase ao perigo
da época. Na discordancia dos tempos, actúa.
En Grecia entórnase o futuro:

Socialismo ou barbarie.

Na Terra,

Marzo de 2013

credits

released April 9, 2013

Das Kapital son:
O Leo (voz) — Daniel Salgado (sintetizadores)-Doutor Chou (guitarra e taladro)-David Ageitos (guitarra) — Marcos Paino (sintetizadores
e programación) — Tomás Ageitos (son)


Gravado e mesturado en febreiro de 2013 nos estudios A Ponte (Santiago de Compostela) por Tomás Ageitos e Marcos Paino.

Masterización: Doutor Chou

Todos os temas compostos por Das Kapital
agás Demoler Los Saicos)

Colaboracións:

Samuel Solleiro (violão e coros)
Miguel Mosqueira (guitarra acústica e coros)
Xoán Lois G. Carlín (melódica, banxo e coros)
Álex Charlón (voz)
Roi Vidal (castañolas)

Usamos un amplificador de baixo ‘ampeg’
por cortesía de LeRoi (Grampoder)

Deseño gráfico: Xosé Carlos Hidalgo

Videos: Pablo Cayuela e Aless Alexander

Traducións ao inglés: Patricia a. Janeiro

Contacto: daskapital48@gmail.com telf: 622 890 043

license

tags

about

DasKapital Santiago De Compostela, Spain

contact / help

Contact DasKapital

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Grecia, you may also like: