Grecia

by Das Kapital

/
  • Streaming + Download

     

1.
02:18
2.
03:27
3.
05:00
4.
03:52
5.
04:05
6.
03:57
7.
8.
12:11

about

No intervalo que afasta o vello que non dá morto do novo
que non dá emerxido, das kapital procura unha furia estratéxica.
Sabe dos monstros. Sabe do estado de excepción permanente.
Revólvese contra o ditado da convención melódica.
Implica o ruído no seu discurso. Asume o erro. É precario.
Tatexo. Periférico. Anormal. Das Kapital asómase ao perigo
da época. Na discordancia dos tempos, actúa.
En Grecia entórnase o futuro:

Socialismo ou barbarie.

Na Terra,

Marzo de 2013

credits

released April 9, 2013

Das Kapital son:
O Leo (voz) — Daniel Salgado (sintetizadores)-Doutor Chou (guitarra e taladro)-David Ageitos (guitarra) — Marcos Paino (sintetizadores
e programación) — Tomás Ageitos (son)


Gravado e mesturado en febreiro de 2013 nos estudios A Ponte (Santiago de Compostela) por Tomás Ageitos e Marcos Paino.

Masterización: Doutor Chou

Todos os temas compostos por Das Kapital
agás Demoler Los Saicos)

Colaboracións:

Samuel Solleiro (violão e coros)
Miguel Mosqueira (guitarra acústica e coros)
Xoán Lois G. Carlín (melódica, banxo e coros)
Álex Charlón (voz)
Roi Vidal (castañolas)

Usamos un amplificador de baixo ‘ampeg’
por cortesía de LeRoi (Grampoder)

Deseño gráfico: Xosé Carlos Hidalgo

Videos: Pablo Cayuela e Aless Alexander

Traducións ao inglés: Patricia a. Janeiro

Contacto: daskapital48@gmail.com telf: 622 890 043

tags

license

about

DasKapital Santiago De Compostela, Spain

contact / help

Contact DasKapital

Streaming and
Download help

Track Name: Intro
intro

amosareivos o medo nunha presada de po

intro

I will show you fear in a handful of dust
Track Name: Demoler
demoler

gústanos voar estacións de tren / demoler // hai que demoler / a estación
do tren // demoler

tear down

we like blowing train stations up / tear down // let’s tear down / the
train station // tear down
Track Name: Tumulto
tumulto

ao fondo do século é o medo, / as ruínas da fábrica, a violencia / que im-
plica falar e decidir así / a fin do silencio e o reparto / do sensíbel. é contra a cadea
// de produción que deseñamos a pel, / que predicimos os espectros, / o fogo sub-
terráneo que chama pola toupeira, / os signos que anuncian a catástrofe pero non a
impiden // e xusto aí / o dano mínimo implica incendios, // significa incendios, //
acelera historia, transforma en ira / o que apenas eran arañas, confirma / a entrada
en combate / e a caída dos ancos. queda / a impugnación do armisticio (significa /
incendios), apretarmos a carne, facer por que a rúa / diga que non

tumult

at the end of the century, there’s the fear, / the factory ruins, the violence
/ implied in talking and thus deciding / the end of silence and the delivering / of
everything sensitive. it’s against the chain // of production that we design the skin,
/ that we predict spectres, / the underground fire claiming the burrow, / the signs
forecasting the catastrophe but not preventing it // and just there, / the minimum
damage implies fires, // it means fires, // it speeds up history, it turns to anger / what
used to be just spiders, it confirms / the engagement in combat / and the fall of the
coves. we // can always challenge the armistice (meaning / fire), contract the flesh,
get the street / to say no
Track Name: Unidade
unidade

entramos / en territorio fóra da lei, / á marxe do pacto entre clases // in-
tempestivos, // procuramos / días sen tregua, / unha furia estratéxica

unity

we are / entering the lawless land, / outside the pact among classes // un-
timely, // longing for / days without truce, / strategic rage
Track Name: Grecia
Grecia

é o tempo / salvaxe, / o espazo corrupto, / unha desafección permanente / a
este estado de cousas, // o punto onde todo estoupa

Greece

it’s the / wild time, / the corrupt space, / an everlasting detachment / from
this state of affairs, // the point when everything blows up
Track Name: Insectos. (this is the modern wold)
insectos. (this is the modern world)

esta é a ruína que sobreviviu ao voo: / o cer-
tificado do coitelo, / a confirmación da labazada: / non houbo estrutura e daquela
tampouco / oportunidade de reconstrución ou casa compartida, / non houbo máis
ca o incendio e pechar cadernos, / o real escuro desta etapa histórica. / queda cas-
callo e o cuarto como escenario / do derrube, a pel de pataca de outubro, / unha me-
moria capitulada perante as horas tan feas, / estancias con buratos. a fin da inocen-
cia / e o seu prezo duro revelan as imposibilidades: / non existiu vida non fascista. /
conmemoración do inicio da barbarie: / vaia unha data para inaugurares // a desfei-
ta // e a clausura de todo, / desandar os mellores anos igual que o goberno aproveita
/ a ración de medo na nova orde mundial, / e agora séntese o clima / na parte de
dentro dos pés, non vale considerar o común / á hora de facer balance, ao cabo, / os
insectos vencen e as causas do declinio saberanse, / pero velaquí o mundo moderno,
/ cranios rotos, xunta de agullas, lugar / de estragos, / contabilidade e xenocidio

insects. (this is the modern world)

this is the wreckage surviving the flight: / the
certificate of the knife, / the confirmation of the slap; / there hasn’t been a structure
so there hasn’t been / an opportunity for reconstruction or for a share house either,
/ there hasn’t been anything else but fire and closing notebooks, / the real obscure
of this historical period. / there’s only the debris and the room staging / the collapse,
the potato peel in october, / a surrendered memory before the ugliest hours, / rooms
with holes. the end of innocence / and its harsh price reveal the impossibilities: /
non-fascist life did not exist. / commemorating the beginning of barbarity: / what a
date to inaugurate // the wreckage // and the closing of it all, / retrace our best years
like the government takes advantage / of our share of fear in this new world order, /
and now we feel the climate / on the inner feet, it’s useless to consider what’s com-
mon / when it comes to assessment, after all, / insects prevail and the causes for
the decline will be revealed, / but here is the modern world itself, / broken skulls,
handful of needles, land / of ravages, / accounting and genocide
Track Name: Abismo
abismo

aquí acontece a historia, // contra a parede, / cando rompen os diques e a
auga / sobe por riba da época, / nunha calexa sen saída, // como agora, / fronte aos
sinais inequívocos da barbarie

abyss

history happens here, // against the wall, / when the dams break and the wa-
ter overflows the era, / in a blind alley, // the same as now, / facing the unmistakable
signs of barbarity